هندیه مسلمون می شه،

بهش می گن موقع غذا خوردن باید بسم الله بگی

وگرنه شیطون باهات هم غذا می شه.

هندیه دو روز غذا می خورده بسم الله نمی گفته،

روز سوم شیطون میاد جلوش بهش می گه: جان مادرت بسم الله بگو،

این دو روز از بس فلفل وغذای تند خوردم اسهال گرفتم!