ایرانیا با عربا دعواشون میشه ایرانیا یه طرف سنگر میگیرن عربا یه طرف...
هی به هم سنگ پرتاب میکنن منتها چون سنگر گرفته بودن طوریشون نمیشه
یکی از ایرانیا پا میشه میگه بزار یه رکبی بزنیم
داد میزنه جعفر کیه؟؟؟
یکی از عربا میگه منم با سنگ میزنه میترکونش
عربا که میبینن بد رکبی خوردن یکیشون پا میشه میگه
ممد کیه؟
هیشکی جواب نمیده،!
میگه گفتم ممد کیه!
باز هیشکی جواب نمیده!!
طرف میبینه فایده نداره میشینه..
یک دقیقه بعد یکی از ایرانیا پا میشه میگه
کی با ممد کار داشت؟؟
عربه خوشحال میشه پا میشه میگه من،،
ایرانیه اونم با سنگ میزنن میترکونن